Regulamin

 1. Dokument ten traktowany jest jako formalne zlecenie wykonania diagnozy nośnika pamięci w celu stwierdzenia czy z przekazanego nośnika istnieje możliwość odzyskania danych. Zobowiązanie wynikające z niniejszego formularza jest dla Zleceniobiorcy zobowiązaniem starannego działania, a nie zobowiązaniem skutku.
 2. Zleceniodawca o podjęciu dalszych procedur odtworzenia danych decyduje po otrzymaniu raportu wstępnego z przeprowadzonej analizy.
 3. Usługa analizy jest płatna za wyjątkiem diagnozy w trybie technicznym wykonanym w STANDARDOWYM czasie analizy (do 14-stu dni ROBOCZYCH) zakończona wynikiem NEGATYWNYM.
 4. Zleceniodawca POTWIERDZA, iż zapoznał się z cennikiem usług podpisując zlecenie analizy.
 5. Dla dysków twardych, które były rozbierane samodzielnie lub po inspekcji w innych firmach, analiza jest zawsze odpłatna, a płatność musi być wykonana z góry, koszt analizy wynosi w tym przypadku 399zł brutto.
 6. Firma QDR oferuje dwa tryby diagnozy – standardowy (do 14 dni roboczych) i ekspresowy (praca rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu nośnika, 24/7). Diagnoza wstępna w trybie standardowym jest darmowa podobnie, gdy odzysk danych jest niemożliwy. Jeżeli odzysk danych jest możliwy i przystąpimy do dalszych czynności, ale klient zrezygnuje z usługi wówczas ponosi koszty przeprowadzonej diagnozy w wysokości 10% od kwoty końcowej brutto odzyskiwania danych. Diagnoza w trybie ekspresowym jest
  płatna z góry 799zł brutto niezależnie od wyniku, a kwota końcowa odzyskania danych mnożona jest dwukrotnie. Firma QDR zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty na zakup nośników potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy (tzw dawców). Koszty dawców nie są wliczane w koszty pracy laboratorium tym samym nie są zwracane w przypadku braku możliwości odzyskania danych.
 7. Pisemny raport z analizy Zleceniodawca wystawi wyłącznie na żądanie, odpłatnie w wysokości 300zł brutto.
 8. Zleceniobiorca:
 • nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz utratę korzyści
 • informuje, że w wypadku uszkodzeń technicznych, procedury diagnostyczne i odtwarzanie danych zakładają ingerencję w elementy wewnętrzne nośnika. Jest to równoznaczne ze zmianą stanu nośnika w stosunku do stanu w momencie jego dostarczenia przez właściciela, mogą być przyczyną trwałego uszkodzenia nośnika, mogą stanowić utratę podstaw do ewentualnych świadczeń gwarancyjnych. Również mogą prowadzić do braku możliwości odtworzenia danych w trybie bieżącym lub po rezygnacji z usługi.
 • nie odpowiada za wady ukryte lub fizyczne dostarczonego nośnika, które mogą ujawnić się w czasie przeprowadzania analizy.
 1. W skomplikowanych przypadkach analizy, lub w razie braku możliwości nabycia niezbędnych do jej wykonania części, podzespołów, lub technologii, może wydłużyć czas wykonywania analizy ponad określony w zleceniu.
 2. Ze względu na ochronę własności intelektualnej i technik odzyskiwania danych, zleceniodawca zgadza się na przekazanie uszkodzonego nośnika po odzyskaniu danych na własność firmie QDR, jeśli zmieniano jakiekolwiek komponenty wewnętrzne lub ingerowano w strefę serwisową. W przypadku konieczności zwrócenia nośnika, zleceniodawca zobowiązuje się ponieść koszt przywrócenia go do stanu sprzed odzyskiwania danych w wysokości 300 zł brutto. W przypadku niepowodzenia odzyskiwania danych nośnik zostaje zwrócony bez opłat.
 3. Zleceniobiorca oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby odzyskiwane dane były kompletne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia danych wynikłe przed podjęciem procedur odtworzeniowych w laboratorium.
 4. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż usługa przewidziana będzie wykonana przez Zleceniobiorcę posługującego się pracownikiem lub współpracownikiem. Zleceniodawca wyraża zgodę na przekazanie nośnika przez Zleceniobiorcę pracownikowi lub współpracownikowi (w tym – usługą kurierską – gdzie Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie).
 5. Zleceniodawca oświadcza, że nośnik oraz zawarte na nim dane są jego własnością i nie pochodzą z nielegalnego źródła. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci z roszczeniami w stosunku do Zleceniobiorcy (z jakiegokolwiek tytułu) w związku z wykonywaniem usługi na podstawie niniejszego zlecenia – Zleceniodawca zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy i wydania Zleceniobiorcy wszelkich dowodów, a w przypadku wydania przez Sądy wyroków zasądzających od Zleceniobiorcy na rzecz podmiotów trzecich Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić za Zleceniobiorcę na rzecz podmiotów trzecich wszystkie kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami. Ponadto Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć na rzecz Zleceniobiorcy wszystkie koszty poniesione przez Zleceniobiorcę w celu obrony swych praw.
 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy danych będących własnością Zleceniodawcy, chyba że zajdzie uzasadnione podejrzenie, iż nośnik lub dane na nim zawarte zostały pozyskane przez Zleceniodawcę w wyniku przestępstwa, albo o ujawnienie nośnika lub danych wystąpi uprawniony do tego organ Państwowy. Na życzenie Zleceniodawcy Zleceniobiorca może podpisać indywidualną klauzulę poufności i ochrony danych.
 7. Wszelkie działania Zleceniobiorcy dotyczące zarówno procesu diagnozowania, , odtwarzania danych, jak i użytych narzędzi stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie podlegają ujawnieniu.
 8. Jeżeli Zleceniodawca złoży wniosek do właściwych organów Państwa o przeprowadzenie dowodu z zeznań Zleceniobiorcy lub zeznań pracowników/współpracowników Zleceniobiorcy w charakterze świadka – Zleceniodawca zobowiązuje się zwrócić koszty Zleceniobiorcy stawiennictwa przed organem Państwa w kwocie 1000zł za każde stawiennictwo jednej osoby.
 9. Podpis pod niniejszym formularzem jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Zleceniodawcę na zapłatę wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy za wykonaną usługę. Zleceniobiorca uprawniony jest do wystawienia faktury na rzecz Zleceniodawcy, przy czym Zleceniodawca potwierdza ze podał prawdziwe dane osobowe. O ile inaczej nie zaznaczono Zleceniodawca winien zapłacić wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy gotówką, kartą płatniczą, lub przelewem na konto Zleceniobiorcy najpóźniej w dniu odbioru danych lub w dniu odbioru nośnika. Wydanie danych lub wydanie nośnika nastąpi tylko po przedłożeniu przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy dowodu wykonania zapłaty wynagrodzenia. Istnieje możliwość uruchomienia płatności „za pobraniem”, lub „przelewem w terminie” o ile Zleceniobiorca to akceptuje.
 10. Koszty dostarczenia do i odbioru z laboratorium ponosi Zleceniodawca.
 11. Dane adresowe:
  QDR Tomasz Matelski
  os. Rusa 12 61-245 Poznań
  kontakt@qdr.pl
  tel: 600042496
  NIP: 7822275123 REGON: 302043240
 12. Tryby postępowania reklamacyjnego:
  Reklamacje związane ze świadczeniem usługi odzyskiwania danych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem serwisu Internetowego Usługobiorca może składać na przykład:
  – pisemnie na adres: QDR Tomasz Matelski os. Rusa 12 61-245 Poznań
  – w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@qdr.pl
  Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
  (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  (2) żądania Usługobiorcy;
  (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 13. Zleceniobiorca informuje, że nieodebranie przez Zleceniodawcę nośnika w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zakończonej diagnozie lub wystawienia dokumentu sprzedaży powoduje naliczanie kosztów magazynowania w kwocie 8zł za każdy dzień zwłoki. Zleceniodawca oświadcza , iż w takim wypadku – po upływie kolejnych dwóch miesięcy – Zleceniodawca porzuca nośnik zgodnie z postanowieniami art. 180 kodeksu cywilnego.
 • Oświadczam że jestem prawomocnym właścicielem danych, które są przedmiotem opisanej zleceniem usługi/prawomocny właściciel udzielił mi pełnomocnictwa do ich odzyskania.
 • Oświadczam, że zapoznałem się ze wszystkimi informacjami zawartymi w dokumencie, akceptuje je i zlecam wykonanie analizy pod kątem możliwości odzyskania danych.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO, przez QDR Tomasz Matelski w celach realizacji usługi serwisowej. Administratorem Państwa danych jest QDR Tomasz Matelski z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: os. Rusa 12, 61-245 Poznań. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do realizacji umowy. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich edycji jeżeli dane okażą się
  nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe oraz ich usunięcia.